ArcGIS Services Directory Login | Get Token

uses/ruses (MapServer)

View In:   ArcMap   ArcGIS Explorer   ArcGIS JavaScript   Google Earth   ArcGIS.com Map

View Footprint In:   Google Earth

Service Description: Návrhová mapa dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability SR aktualizovaných a schválených v období 2005-2015.
Bližšie informácie na:
http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-krajinu/zelena-infrastruktura/dokumenty-uses-v-sr.html

Map Name: Regionálne územné systémy ekologickej stability SR v období 2005-2015

Legend

All Layers and Tables

Layers:

Tables:

Description: Sieťová služba priestorových údajov poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom (plošná reprezentácia biocentier a biokoridorov) návrhovej mapy dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability SR aktualizovaných a schválených v období 2005-2015.
Tvorba geopriestorových údajov RÚSES bola súčasťou grafického spracovania mapových výstupov dokumentov RÚSES v mierke 1:50 000.

Označenie vrstiev:
• RUSES 2005-2010 biocentra – Biocentrá aktualizovaných a schválených dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability SR v období 2005-2010.
• RUSES 2005-2010 biokoridory - Biokoridory aktualizovaných a schválených dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability SR v období 2005-2010.

V období 2005-2010 boli schválené nasledovné dokumenty RÚSES:
RÚSES okresov Považská Bystrica, Púchov (SAŽP, 2005)
RÚSES okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto (SAŽP, 2006),
RÚSES okresu Banská Bystrica (SAŽP, 2008),
RÚSES Košice-mesto (SAŽP, 2006, následná aktualizácia 2010),
RÚSES okresu Košice-okolie (SAŽP, 2006, následná aktualizácia 2010)

• RUSES 2015 biocentra – Biocentrá aktualizovaných a schválených dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability SR v roku 2015.
• RUSES 2015 biokoridory - Biokoridory aktualizovaných a schválených dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability SR v roku 2015.

V roku 2015 boli príslušnými okresnými úradmi schválené dokumenty RÚSES pre nasledujúce okresy: Banská Štiavnica, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Ilava, Levoča, Liptovský Mikuláš, Martin, Michalovce, Poprad, Prešov, Ružomberok, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Zvolen, Žiar nad Hronom. Ide o dokumenty RÚSES spracovávané v období 2009-2013 pre 22 okresov SR v rámci projektu OPŽP „Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability“ z OP Životné prostredie, Prioritná os: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia krajiny, ktorý riešila SAŽP. Aktualizované dokumenty RÚSES boli spracovávané v zmysle Metodických pokynov na vypracovanie aktualizovaných dokumentov R-ÚSES (SAŽP, 2009).


Copyright Text: © 2019 SAŽP

Spatial Reference: 102067

Single Fused Map Cache: false

Initial Extent:
Full Extent:
Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,AI,BMP

Document Info:

Supported Interfaces:   REST   SOAP   WMS   WFS      

Supported Operations:   Export Map   Identify   Find