ArcGIS Services Directory Login | Get Token

uses/gnuses (MapServer)

View In:   ArcMap   ArcGIS Explorer   ArcGIS JavaScript   Google Earth   ArcGIS.com Map

View Footprint In:   Google Earth

Service Description: Priestorové údaje Generelu územného systému ekologickej stability, 2000 (biocentrá a biokoridory).
Bližšie informácie na:
http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-krajinu/zelena-infrastruktura/dokumenty-uses-v-sr.html

Map Name: Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability (GNÚSES)

Legend

All Layers and Tables

Layers:

Tables:

Description: Sieťová služba priestorových údajov poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom (plošná reprezentácia biocentier a biokoridorov) Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej ÚSES SR, 2000.

Označenie vrstiev:
• Biocentrá - biocentrá GNÚSES SR.
   Popis niektorých atribútov:
   NAZOV - meno biocentra,
   PLOCHA - plocha biocentra v ha,
   KATEG - kategória biocentra (1 – biocentrum biosférického významu, 2 - biocentrum provinciálneho významu, 3 - biocentrum nadregionálneho významu),
   CISLO - číslo biocentra podľa hierarchie a príslušnosti k sosiekoregiónom
• Terestrické biokoridory - biokoridory terestrické GNÚSES SR
• Hydrické biokoridory - biokoridory hydrické GNÚSES SR

GNÚSES vyjadruje základný rámec priestorovej ekologickej stability územia Slovenska.
Aktualizovaný GNÚSES bol spracovaný na SAŽP (M. Liška) v roku 2000 v referenčnej mierke 1:200 000 a následne zapracovaný do Koncepcie územného rozvoja Slovenska, ktorej záväzná časť bola schválená Nariadením vlády SR. č. 528/2002 Z.z.

Copyright Text: © 2019 SAŽP

Spatial Reference: 102067

Single Fused Map Cache: false

Initial Extent:
Full Extent:
Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,AI,BMP

Document Info:

Supported Interfaces:   REST   SOAP   WMS   WFS      

Supported Operations:   Export Map   Identify   Find